K-STAR

Kibar Sustainable Tomorrow for Accelerated Results

Geleceğimizi aydınlatmak için paydaşlarımıza sürdürülebilirlik yolunda K-STAR yani Kibar Yıldızı ile ışık tutuyoruz.

Sürdürülebilir Satınalma İlkelerimiz

Kibar Topluluğu içinde yer alan tüm fonksiyonel grupların satınalma taleplerinin sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde yönetilebilmesi amacıyla K-STAR Programı kapsamında aşağıda paylaştığımız Sürdürülebilir Satınalma Kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterlerin satınalma süreçlerine entegrasyonu ile tedarik zinciri direnci ve sosyal refahı en üst seviyeye çıkartılırken, çevresel etkilerin azaltılması hedeflenmiştir. İlgili kriterler “çevresel”, “sosyal” ve “yönetişim” başlıklarında belirlenmiştir.


Çevresel Kriterler

 • Faaliyetlerinin çevreye etkilerini takip etmeli ve performansını sürekli iyileştirmek için aksiyon almalıdır.
 • Hammadde, enerji, su ve atık yönetimi ile doğal kaynakların etkin yönetimi ve verimli kullanımını sağlamalı; atıkları azaltmalı, atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanımı artırmalı ve çevreci bertaraf yöntemlerini tercih etmelidir.
 • Tedarikçi, tesisleri çevresindeki biyolojik çeşitliliği sürdürmek ve geliştirmek amacıyla çalışmalıdır.Sosyal Kriterler

 • İnsan haklarını; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü prensipleri ve ulusal mevzuatla ilan edilmiş hükümler uyarınca güvence altına almalıdır.
 • Hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırmamalıdır.
 • Zorla çalıştırma yapmamalıdır.
 • Somut kanıtlarla desteklenebilen mevcut yasa ve yönetmeliklerin ya da insan haklarının ihlali vakası bulunmamalıdır.
 • Çalışanlarına cinsiyet, ırk, dil, din, etnik kimlik, engellilik, hamilelik, dini ve siyasi görüş ya da medeni durum gözetmeksizin fırsat, hak ve kaynaklarda eşitlik sağlamalıdır.
 • Cinsiyete göre çalışan sayısını takip ederek operasyonlarındaki kadın çalışan sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmelidir.
 • Çalışanlarına fiziki, psikolojik ve sözle tacizde bulunularak dokunulmazlıklarının ihlal edilmesini engellemeli ve bu konuda herhangi bir tolerans göstermemelidir.
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda ev sahibi ülke mevzuatları ve ek olarak uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli önlemleri alarak güvenli bir iş ortamı oluşturmalıdır.
 • Çalışanlarına yürürlükteki mevzuatla belirlenen asgari ücret seviyesinin altında maaş vermemelidir.
 • Çalışanlarının toplu sözleşme ve sendikal haklarına müdahalede bulunmamalıdır.
 • Faaliyet gösterdiği bölge halkına saygılı davranmalı ve sosyal yardım projelerinde bölge halkıyla birlikte iş birliği yapmalıdır.Yönetişim Kriterleri

 • Ticaret kısıtlamalarını, uygulanan ambargoları, gümrük yasalarını takip etmeli ve her tür yasa, mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yasal düzenlemelerin yanı sıra evrensel etik ilkelere uymalı, rüşvet ve yolsuzluğa müsamaha göstermemelidir.
 • Rekabet mevzuatına uygun davranmalıdır.
 • Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği, gizlilik odağında bulunan yasal düzenlemelere uyum sağlamalı, tedarikçilerinin, iş ortaklarının ve birlikte çalışılan diğer kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermelidir.
 • Yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak kişisel fayda ve çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına izin vermemelidir.
 • Şeffaflık ve hesap verebilirliği desteklemelidir.Değerlendirme Metodolojisi:

Tedarikçilerin sürdürülebilirlik olgunluklarının anlaşılması için tüm tedarikçilere bulundukları sektör ve segmentlerden bağımsız olarak “çevre”, “sosyal” ve “yönetişim” odak alanlarındaki olgunluk değerlendirme soruları yöneltilir. Ortak sürdürülebilirlik soruları Segment A, Segment B, Segment C ve Segment D olmak üzere tüm tedarikçilere sorulur ve belirlenen cevap seçeneklerinden birini seçerek sorulara yanıt vermeleri beklenir.

Farklı segmentlerde bulunan tedarikçilerin sürdürülebilirlik konusundaki ihtiyaçlarının farklılaşmasından dolayı ortak sürdürülebilirlik soruları’nın yanında segmentler özelinde sürdürülebilirlik değerlendirme soruları da tedarikçilere yöneltilir. Segmentler özelinde sürdürülebilirlik değerlendirme soruları “çevre”, “sosyal” ve “yönetişim” odak alanlarını içermektedir.

 

Tedarikçi Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirme Anket sonuçları farklı segmentler için çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarında farklı puanlama yaklaşımlarının uygulanması ile değerlendirilir. Puanlama yaklaşımlarındaki farklılıklar Segment A, B, C ve D’de yer alan sektörlerin sürdürülebilirlik odak alanları, risk perspektifinden kaynaklanmaktadır. Bu doğrultuda tüm segmentler için sürdürülebilirlik açısından öncelikli konular dikkate alınarak ortak ve detay (çevre - sosyal - yönetişim) soru setlerinin yüzdesel puan dağılımı belirlenmiştir.

Sürdürülebilir Satınalma Politikamız

Köklü kurumsal yönetim yapısı, yenilikçi bakış açısı ve sürdürülebilirlik temelli yaklaşımını işin merkezine koyan Kibar Topluluğu faaliyetlerini gerçekleştirirken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmeyi ilke edinmiştir. Bunu yaparken sahip olduğu değerleri ile uyum, paydaşlarla yürütülen çalışmalardaki etkinin büyüklüğü ve ulusal, uluslararası geçerli tüm düzenlemelerin takibi önceliklendirilmektedir.

Sahip olduğumuz Kibar Topluluğu Sürdürülebilirlik İlkeleri’nin ışığında kârlılığı ve sosyal refahı en üst seviyeye çıkartırken çevresel etkileri en aza indiren satınalma süreçleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda küresel bir tedarikçi ağıyla, ileri teknolojiye sahip, enerji verimli ürün ve hizmetler sunan tedarikçiler tercih edilmektedir. Satınalma kararlarını veren tüm çalışanlarımız, sürdürülebilir kalkınmayı amaçlayan Kibar Topluluğu sürdürülebilirlik stratejisine uyumlu hareket etmektedir. Kibar Grup Satınalma ekosistemine dahil olan tedarikçilerin “Kibar Topluluğu Çerçeve Sözleşmesi”ni ve Satınalma Etik Kuralları’nı imzalaması gerekmekte, böylelikle benimsediğimiz kritik sürdürülebilirlik önceliklerimizin tedarikçiler tarafından da dikkate alınması sağlanmaktadır.

Birlikte çalıştığımız tüm tedarikçiler;

 1. İnsan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uymalı,
 2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü prensipleri ve ulusal mevzuatla ilan edilmiş hükümler uyarınca insan haklarını güvence altına almalı,
 3. Yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak kişisel fayda ve çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına izin vermemeli,
 4. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamındaki yasal düzenlemelerin yanı sıra evrensel etik ilkelere uymalı, rüşvet ve yolsuzluğa müsamaha göstermemeli,
 5. Hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırılmasına izin vermemeli,
 6. Cinsiyet, ırk, dil, din, etnik kimlik, engellilik, hamilelik, dini ve siyasi görüş ya da medeni durum gözetmeksizin fırsat, hak ve kaynaklarda eşitlik sağlamalı,
 7. Çalışanlara fiziki, psikolojik ve sözle tacizde bulunularak dokunulmazlıklarının ihlal edilmesini engellemeli ve bu konuda herhangi bir tolerans göstermemeli,
 8. Sadece gönüllü iş gücü kullanmalı, zorla çalıştırma yapmamalı,
 9. İş sağlığı ve güvenliği konusunda yerel mevzuatlara ek olarak uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli önlemleri alarak güvenli bir iş ortamı oluşturmalı,
 10. Çalışanlarının ücretleri yürürlükteki mevzuatla belirlenen asgari ücret seviyesinin altında olmamalı,
 11. Çalışanlarının toplu sözleşme ve sendikal haklarına müdahalede bulunmamalı,
 12. Faaliyetlerinin çevreye etkilerini ölçmeli ve performansını sürekli iyileştirmek için önlem almalı,
 13. Hammadde, enerji, su ve atık yönetimi ile doğal kaynakların etkin yönetimi ve verimli kullanımını sağlamalı; atıklarını azaltmalı, atıkların geri dönüşüm, yeniden kullanımını artırmalı ve atıklar için çevreci bertaraf yöntemlerini tercih etmeli,
 14. Çalışanlarının iklim değişikliği ile mücadele ve çevre bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapmalı,
 15. Şeffaflık ve hesap verebilirliği desteklemeli ve tedarik zincirinin izlenebilirliği sağlanarak tedarikçilerin iş yapış yöntemlerinin yukarıda belirtilen temel ilkelere uyumunu takip etmeli,
 16. Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği, gizlilik odağında bulunan yasal düzenlemelere uyum sağlamalı, tedarikçilerinin, iş ortaklarının ve birlikte çalışılan diğer kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermelidir.

Kibar Topluluğu Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı: K-Star

Kibar Topluluğu’nun farklı sektör ve büyüklükteki aktif tedarikçilerinin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ve Topluluğu’nun sürdürülebilirlik hedeflerine sağladığı katkıyı artırmak ve hızlandırmak amacıyla Kibar Topluluğu Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programını (K-STAR) yürütülmektedir. Program ile Kibar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik ilke, amaç ve hedeflerinin yaygınlaştırılması ve sorumlu satınalma ilkelerinin iş yapış şekline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Tedarikçilerin sürdürülebilirlik odağında yetkinlikleri çeşitli yöntemlerle tespit edilmekte, daha yüksek performans göstermeleri amacıyla tedarikçi geliştirme yaklaşımı kullanılmaktadır.

K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı Yürütme Kurulu tarafından yönetilmektedir. Bu program kapsamında Yürütme Kurulu üyeleri tüm ilgili paydaşlarla programın amacı ve içeriğine dair etkin iletişimi sağlar ve tedarikçilerin ve iç paydaşların programa katılımını artırma amacıyla hareket eder. K-STAR Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı Yürütme Kurulu programa dahil edilecek tedarikçilerin seçimindeki kriterleri (Satınalma hacmi, iş birliği süresi vb.) ve sınır değerleri belirler. Yapılan Sürdürülebilirlik Olgunluk Değerlendirme Anketi sonuçlarına göre olgunluk seviyeleri doğrultusunda tedarikçilere atanan aksiyonların takibinden de sorumludur. Tedarikçilerin K-STAR programına katılımını artırmak ve gelişimlerini sağlamak amacıyla ödül ve teşvik mekanizmaları oluşturarak bu mekanizmaları operasyonlarına entegre eder.

Yukarıda belirtilen tüm süreçler Satınalmalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmaktadır. İhtiyaç duyulan periyotlarda düzenli olarak gözden geçirilerek onaylandıktan sonra halka açık olarak yeniden paylaşılmaktadır.